Publié par Laisser un commentaire

Toyei

Mokili na bisengo na ngo

Natiki nyonso na sima

Nayei kolanda nde Masiya

Po na soni oyo ondima

Pe pasi oyo omona

Nayei komipesa mobimba

Po na manso oyo osaleli ngai

Pe oyo opesi na ngai

Nayei kopesa yo libonza

Po na soni oyo ondima

Pe pasi oyo omona

Nayei komipesa mobimba

 

Yahweh Tata Biso

Toyei komikaba na bosantu na yo

Yahweh Tata

Biso toyei komibonza na yo

Yahweh Tata

Biso Toyei

Biso toyei komikaba

Komikaba na bosantu na yo

Yahweh

Yahweh Tata

Biso toyei komibonza

Komibonza na yo Yahweh!

Yahweh!

Yahweh Tata

Biso toyei

Biso toyei komikaba na bosantu na yo

Tomikabi na bonsantu na yo

Yahweh

Yahweh Tata

Biso toyei

Toyei komibonza na yo Toyei

 

Nous venons vers toi

Seigneur

Toyei

Nos cœurs purifiés de toutes souillures

Nos cœurs lavés d’un bond par ton sang

Nous nous avançons avec assurance devant ton trône de grâce

Si Tu as créé nos oreilles

C’est parce que Tu as une bouche pour parler

Si Tu as créé nos bouches

C’est parce que tu as des oreilles pour nous entendre

Toi qui écoutes les prières des saints

Tous les peuples de la terre viendront à Toi

Toyei

Yahweh

Come on say!

Oh Yahweh!

Toyei

Biso toyei

Toyei na yo Toyei

Yahweh!

Toyei

Toyei

Toyei

Toyei na yo

Yahweh Toyei

Toyei

Toyei na yo

Toyei

Toyei

Toyei na yo

Toyei

Yawheh!

Yahweh!

Tofungoli mitema

Yoka biso bana!

 

Toyei…

Topusani lisusu na yo

Toyei

Toyei

Yahweh oyokaka mabondeli

Tala biso toyei na yo!

Yahweh oyokaka mabondeli

Tala biso toyei

Yahweh oyokaka mabondeli

Tala biso toyei

Po na manso oyo osali

Po na manso oyo opesi

Po na motuya oza na yango

Tomikabi na bosantu

Toyei

Toyei

Toyei

Kamba biso toyei na yo Toyei

Toyei

Yahweh

 

 

Corriger les paroles

Proposer une correction pour ce lyrics